FremKom – et strategisk samarbejdsprojekt

FremKom er et projekt, der har til sigte at sætte fokus på fremtidens kompetencebehov i Nordjylland. På den måde viser rapporter og resultater, hvilke kompetencebehov og –udfordringer, der findes blandt nordjyske virksomheder og organisationer nu og fem år frem i tiden. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet tre Fremkom-udgaver.

Det særlige ved FremKom er, at projektet bygger på et strategisk samarbejde mellem aktører inden for erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Det er et samarbejde, der har været til stede fra startskuddet i 2007, hvor Vækstforum Nordjylland og det tidligere Beskæftigelsesregion Nordjylland (nu Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord) søsatte projektet.

FremKom består af tre spor;

  1. Først og fremmest handler projektet om, via et omfattende analysearbejde, at generere bred viden om fremtidens kompetence-behov.
  2. Dernæst handler projektet om at igangsætte en debat omkring analysens resultater, blandt andet i forhold til hvilke resultater, der bør tages hånd om.
  3. Sidst men ikke mindst handler projektet om at virkeliggøre debatten, og få den opnåede viden til at medføre konkrete initiativer og projekter i hele Nordjylland.

Som følge af tredje spor har FremKom-samarbejdet, ved den nyeste udgave af projektet, især styrket analyserne på oplandsniveau og valgt at invitere til workshops i de fire Nordjyske oplande. Derved kan lokale aktører mødes og diskutere fremtidige oplandsafhængige kompetenceudfordringer og løsninger, og gå sammen om igangsættelsen af konkrete initiativer og handlinger.

Det fælles strategiske samarbejde i FremKom har også være iøjnefaldende for udlandet, hvor FremKom i efteråret 2015 var med i finalen til den europæiske pris EPSA (European Public Sector Award) under kategorien ”Cross-Cutting”. Denne nominering var netop tilegnet det unikke samarbejde mellem aktører inden for erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet, og dét at alle står sammen om en fælles analyse og et fælles arbejde inden for fremtidens kompetencebehov.

FremKom’s samarbejdende aktører

Både FremKom projektets styregruppe og følgegruppe afspejler det samarbejde, der er er bygget op om de tre ben: erhverv, uddannelse og beskæftigelse. De organisationer, der er repræsenteret heri er: Region Nordjylland, Væksthus Nordjylland, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Aalborg Universitet, AMU Nordjylland, University College Nordjylland, EUC Nord, VUC, LO, AC, Nordjyske Erhvervschefers Samarbejdsgruppe (NES) og repræsentanter fra Kommunernes Kontaktråd (KKR).

Region Nordjylland Logo

Region Nordjylland


Væksthus Nordjylland Logo

Væksthus Nordjylland


Beskæftigelsesministeriet logo

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord


Aalborg Universitet Logo

Aalborg Universitet

KL Logo

KKR


AMU Nordjylland Logo

AMU Nordjylland


UCN Logo

UCN


EUC Nord Logo

EUC Nord


VUC Logo

VUCLO logo

LO


AC Akademikerne Logo

AC


Hvorfor er Fremkom-projektet vigtigt?

Et fortsat fokus på fremtidens kompetencebehov er afgørende for den fremtidige vækst og positive udvikling i Nordjylland. Globalisering og stigende international konkurrence giver virksomhederne såvel nye muligheder som udfordringer fx i forhold til kvalitet, innovative løsninger og bæredygtighed, og det er en udvikling, der stiller nye krav til medarbejdere og deres kompetencer.

I mange år har paradigmet i Danmark været fokuseret på viden og videregående uddannelser, og selvom disse ikke bliver uden betydning, falder udbuddet af faglært og specialiseret arbejdskraft, hvilket kan ende som en stor udfordring. Samtidig bliver de personlige kompetencer vægtet i større og større grad af virksomhederne. Det er ikke blot faglige kvalifikationer og kompetencer, der er vigtige for arbejdsgiverne, også kompetencer til at samarbejde, at kommunikere og at se egne opgaver i en større produktionsramme er vigtige at have som medarbejder.

Dygtige medarbejdere med ovenstående kompetencer bliver i fremtiden en vigtig nøgle til at sikre de nordjyske virksomheders konkurrenceevne på internationale markeder og fortsat vækst i Nordjylland. Derfor er det vigtigt at have fokus på de kompetencekrav den fremtidige arbejdsstyrke står overfor, og det er netop dette formål FremKom har. FremKom, og samarbejdet mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og beskæftigelsesområdet, er altså en vigtig brik i sikringen af den fremtidige udvikling.

FremKom 3

I april 2014 udarbejdede Rambøll en evaluering af kendskab og anvendelse af FremKom 2. Denne evaluering viste, at kendskabet til projektet var stigende og at der var efterspørgsel efter en ny FremKom-analyse. Herefter blev det besluttet at igangsætte FremKom 3, og opgaven blev, ligesom ved FremKom 2, sendt i udbud. Denne gang har COWI gennemført analysearbejdet og udarbejdet rapporterne – dette i perioden primo 2015 til primo 2016.

FremKom 2

Den 30. september 2009 besluttede Vækstforum på baggrund af interessen for FremKom 1, at der skulle tages initiativ til en ny FremKom-analyse. Erfaringen fra FremKom 1 havde vist, at der var behov for at få viden om, hvordan kompetencebehovet så ud i forskellige geografiske områder. Styregruppen bag FremKom 1 valgte endnu engang at støtte op omkring projektet og tilmed kom der enkelte nye medlemmer til. Opgaven omkring gennemførelsen af FremKom 2-analysen blev denne gang sendt i udbud, og Oxford Research gennemførte analysearbejdet fra oktober 2010–2011.

FremKom 1

FremKom projektet blev sat i gang i 2007, og første analyse tog udgangspunkt i Vækstforum Nordjyllands ønske om at få lavet et pilotprojekt, der skulle omfatte ca. halvdelen af Nordjyllands arbejdsstyrken. Resultaterne af FremKom 1 blev afrapporteret i en hovedrapport, 6 klyngerapporter samt en evalueringsrapport og blev offentliggjort i oktober 2008 på en konference. Første analyse blev udarbejdet af Region Nordjylland og Beskæftigelsesregion Nordjylland (nu Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord) i samarbejde med FremKom’s styregruppe.

Rapporter og resultater fra FremKom 1 kan findes her.